Svenska

Klotterfonden


Svenska Klotterfonden är en privat stiftelse med målsättning att finansiellt hjälpa förövare av (i lagens mening) brottslig konstnärlig verksamhet. 


Svenska Klotterfonden delar löpande ut stipendier i syfte att retroaktivt underlätta för individer vars konstnärliga verksamhet har drabbats av ekonomiska ålägganden efter gripande och utdömda skadeståndsstraff för klotter eller annan angränsande verksamhet av konstnärlig karaktär.

Den sökande skall ha gjort åverkan på annans privata, eller statliga, egendom och blivit dömd för att eventuellt beviljas utbetalning från Svenska Klotterfonden.

Syftet med Svenska Klotterfonden är att underlätta den betungande finansiella situation som individen i fråga kan hamnat i som ett resultat av den juridiska bestraffning denne ålagts.

 

Vem kan söka?

Samtliga stipendier är avsedda för enskilda utövare av subjektiv försköning av stadsbilden. Den sökande behöver inte vara bosatt i Sverige, och det bötesstraff individen ålagts behöver inte vara utfärdat av det svenska rättsväsendet för att beaktas av Svenska Klotterfonden.

Hur bedöms en ansökan?

Ansökningarna bedöms utifrån de regler för urval som fonden fastställt; verkshöjd, gripandets omständighet samt den sökandes privatekonomiska situation. Ledamöterna i Svenska Klotterfonden som granskar ansökningarna strävar i möjligaste mån efter mångfald och spridning vad gäller konstnärliga genrer, ålder, kön och verksamhetsort. Samtliga ansökningar behandlas konfidentiellt på grund av ärendets uppenbart känsliga natur.

Vilka bedömer en ansökan?

Alla beslut om stipendier och bidrag fattas gemensamt av Svenska Klotterfondens ledamöter. 

Du gör din ansökan genom att att fylla i detta formulär.

Det ekonomiska stöd som Svenska Klotterfonden delar ut till stipendiaterna varierar i storleksbelopp beroende på medlen som fonden vid ansökningstillfället förvaltar. Det är inte praxis att hela det sökta beloppet utfärdas till den sökande, oftast utdelas delbelopp i storleksordningen 10 – 75% av bötesbeloppet eller skadeståndet.